ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 7มัสยิดมุฏีอะห์ตุ้ลอิสลามียะห์

ที่ตั้งเลขที่:36 หมู่ที่:3 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:ท่าแร้ง
อำเภอ/เขต:บ้านแหลม จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76110 เบอร์โทรศัพท์:0868068575

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดมู่ฏีอะตุ้ลอิสลามิยะห์ จ.เพชรบุรี
มัสยิดมู่ฏีอะตุ้ลอิสลามิยะห์ จ.เพชรบุรี

ความเป็นมาของมัสยิด มู่ฏีอะตุ้ลอิสลามิยะห์ และการก่อตั้งโรงเรียนอิบานะตุอุลูมิดดีนิยะห์แต่เดิมมัสยิด มู่ฏีอะตุ้ลอิสลามิยะห์ เป็นเพียงอาคารไม้ชั้นเดียว โดยมีฮ ...

แผนที่นำทาง Google Map

https://goo.gl/maps/jRJGwWCaJ8G2

มัสยิดมุฏีอะห์ตุ้ลอิสลามียะห์
ที่ตั้งเลขที่: 36  หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ท่าแร้ง 
อำเภอ/เขต: บ้านแหลม  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76110  เบอร์โทรศัพท์: 0868068575
จำนวนผู้เข้าชม: 3,693