ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 4มัสยิดจรุงอิสลาม

ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่:1 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:ท่าแร้งออก
อำเภอ/เขต:บ้านแหลม จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76150 เบอร์โทรศัพท์:0851212849

ทะเบียนสัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ
ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 262 620 628 1,248
สัปปุรุษในเขต 261 620 627 1,247
สัปปุรุษนอกเขต 1 0 1 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 32 17 19 36
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 2 2 0 2
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0

มัสยิดจรุงอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่:   หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ท่าแร้งออก 
อำเภอ/เขต: บ้านแหลม  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76150  เบอร์โทรศัพท์: 0851212849
จำนวนผู้เข้าชม: 3,487