ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 13มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

ที่ตั้งเลขที่:13 หมู่ที่:8 ถนน/ตรอก/ซอย:ถ.จอมพล ตำบล/แขวง:สามพระยา
อำเภอ/เขต:ชะอำ จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76120 เบอร์โทรศัพท์:0867545381

ประวัติความเป็นมาฯ


ตั้งอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย หมู่ที่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ห้วยทรายใต้)

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซานตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ว ...

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
ที่ตั้งเลขที่: 13  หมู่ที่: 8  ถนน/ตรอก/ซอย: ถ.จอมพล  ตำบล/แขวง: สามพระยา 
อำเภอ/เขต: ชะอำ  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76120  เบอร์โทรศัพท์: 0867545381
จำนวนผู้เข้าชม: 7,189