ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 14มัสยิดอัซ-ซิกรอ 2

ที่ตั้งเลขที่:14 หมู่ที่:10 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:เขากระปุก
อำเภอ/เขต:ท่ายาง จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76130 เบอร์โทรศัพท์:0912747649

คณะกรรมการมัสยิด


นายมาโนช ม่วงปราง

นายสุรินทร์ เหมหมัน

นายมานพ เชยเอี่ยม

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


มัสยิดอัซ-ซิกรอ 2
ที่ตั้งเลขที่: 14  หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: เขากระปุก 
อำเภอ/เขต: ท่ายาง  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76130  เบอร์โทรศัพท์: 0912747649
จำนวนผู้เข้าชม: 3,263