ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 14มัสยิดอัซ-ซิกรอ 2

ที่ตั้งเลขที่:14 หมู่ที่:10 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:เขากระปุก
อำเภอ/เขต:ท่ายาง จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76130 เบอร์โทรศัพท์:0912747649

ทะเบียนสัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ
ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 50 95 99 194
สัปปุรุษในเขต 50 95 99 194
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 2 2 0 2
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0

มัสยิดอัซ-ซิกรอ 2
ที่ตั้งเลขที่: 14  หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: เขากระปุก 
อำเภอ/เขต: ท่ายาง  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76130  เบอร์โทรศัพท์: 0912747649
จำนวนผู้เข้าชม: 3,262