ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 2มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (กลาง)

ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: ถนน/ตรอก/ซอย:ถนนป่าขวาง ตำบล/แขวง:ท่าแร้ง
อำเภอ/เขต:บ้านแหลม จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76110 เบอร์โทรศัพท์:086-754538

ประวัติความเป็นมาฯ

เป็นมัสยิดหลังแรกในจังหวัดเพชรบุรี

มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (กลาง)
ที่ตั้งเลขที่:   หมู่ที่:   ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนป่าขวาง  ตำบล/แขวง: ท่าแร้ง 
อำเภอ/เขต: บ้านแหลม  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76110  เบอร์โทรศัพท์: 086-754538
จำนวนผู้เข้าชม: 3,783