ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
08 ม.ค 2563   129 ครั้ง

ประชุมประจำ เดือน มกราคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนมกราคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตราฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆปรึกษาหาและขอเสนอแนะ ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี