ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
04 ธ.ค. 2562   117 ครั้ง

ประชุมประจำ เดือน ธันวาคม2562

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตราฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆปรึกษาหาและขอเสนอแนะ ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี