ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
14 พ.ย. 2562   127 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตราฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆปรึกษาหาและขอเสนอแนะ ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี