ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
21 ต.ค. 2562   131 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตราฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆปรึกษาหาและขอเสนอแนะ ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี