ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
15 ก.ค. 2562   39 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี