ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
22 มิ.ย. 2562   40 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายนในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี