ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 ส.ค. 2562   2 ครั้ง

โครงการคุณธรรมสัญจร ปี 2562 มัสยิดฮิดายะห์ตุ้ลมุตตะกีน

โครงการคุณธรรมสัญจร ปี2562 มัสยิดฮิดายะห์ตุ้ลมุตตะกีน
       การเรียนรู้เป็นหน้าที่หลักของมุสลิมทุกคน เด็ก ผู้ใหญ่ ชาย และสตรี เพื่อเป็นกำลังหลักของมัสยิดหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ และจะได้ประกอบศาสนกิจตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า ได้อย่างถูกต้อง
     1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องหลักศรัทธา และหลักศาสนบัญญัติอิสลามให้กับมุสลิมในจังหวัดเพชรบุรี
     2.  เพื่อให้มุสลิม มีความรู้เรื่องศาสนาในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการของอิสลาม
     3.  เพื่อผูกพันธ์อยู่กับศาสนาและมัสยิด