ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
23 เม.ย. 2562   114 ครั้ง

โครงการ อบรมเยาวชนมุสลิม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ  อบรมเยาวชนมุสลิม จังหวัดเพชรบุรี เยาวชนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเยาวชนของชาติ  เป็นอนาคตของชาติเยาวชนมุสลิมก็เช่นเดียวกัน  คือเป็นผู้ซึ่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้าน  อำเภอ จังหวัดและประเทศชาติ  สังคมไทยในปัจจุบันนี้รวมถึงสังคมเยาวชนมุสลิมในจังหวัดเพชรบุรี  จะถูกมองในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพย์ติด  การพนัน  การเที่ยวกลางคืน  ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ  ทั้งขณะที่ยังเรียนอยู่และไม่ได้เรียน  
เยาวชนมุสลิมในจังหวัดเพชรบุรีได้รับความรู้คู่คุณธรรมจากการใช้เวลาว่างด้วยการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม  ฝึกภาคปฏิบัติตนตามหลักการในชีวิตประจำวัน  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  ความอดทน  ความพอประมาณและความไม่ประมาท  สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม