ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
25 พ.ค. 2560   319 ครั้ง

ประชุม สกอจ พบ. ประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม รับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล ในส่วนของ สถานประกอบการ SMEs