ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
20 ก.พ. 2560   231 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์/คณะที่ปรึกษา

การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีและคณะที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการฮาลาล จังหวัดเพชรบุรี